Mobbing


Mobbing jest uporczywym i długotrwałym działaniem ze strony przełożonych i/lub współpracowników, polegające na szykanowaniu, nękaniu oraz zastraszaniu.

Do najczęstszych taktyk mobbingu należą groźby, upokarzanie oraz pomniejszanie kompetencji i znaczenia. Działania takie maja na celu izolację osoby od otoczenia, naruszenie jej godności osobistej, wywołanie u niej uczucia bezsilności i bezradności, co w konsekwencji ma doprowadzić do wyeliminowania jej z grupy / zespołu.

Mobbing może doprowadzić do rozstroju nerwowego, pogorszenia zdrowia fizycznego osoby wobec której jest stosowany.

Od 2004 roku, gdy pojęcie mobbingu zostało wprowadzone do kodeksu pracy, każdy pracodawca ma obowiązek zwalczać jego przejawy w swojej firmie. Prawo pracy stwarza także możliwość pozwania pracodawcy za stosowanie mobbingu.
Każdy mądry pracodawca poza powyżej wymienionymi prawnymi przesłankami oraz oczywistymi etycznymi i humanistycznymi, powinien także przeciwdziałać ze względu na czysto ekonomiczne przesłanki (ewentualne odszkodowania, wizerunek firmy, wydajność pracowników).

Mimo iż powyższa treść definicji odnosi się tylko do pracownika, ze zjawiskiem mobbingu nie mamy do czynienia tylko w pracy. ale również w szkole, rodzinie lub różnego rodzaju stowarzyszeniach, inaczej mówiąc. może ono występować wszędzie tam gdzie jest wspólnie grupa ludzi w dłuższym okresie czasu.