Zawał serca


Zawał serca to ostra postać choroby wieńcowej, która powstaje w następstwie całkowitego zamknięcia tętnicy wieńcowej i ustaniu dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego. Blaszka miażdżycowa jest najczęstszą przyczyną zamknięcia tętnicy. Rzadko może dojść do zawału w obszarze serca unaczynionym przez tętnice, w której nie występują nasilone zmiany miażdżycowe. W takim przypadku przyczyną nagłego ustania dopływu krwi do mięśnia sercowego może być skurcz tętnicy.

Objawy i przebieg zawału serca
Typowym objawem zawału serca jest ból w klatce piersiowej, który jest bardzo zbliżony pod względem lokalizacji, promieniowania i charakteru do bólów dławicowych, zazwyczaj trwa jednak dłużej i jest bardziej nasilony. Ból zawałowy powstaje często bez przyczyny i może trwać od kilkudziesięciu minut do paru godzin. Mogą mu również towarzyszyć inne objawy, takiej jak: niepokój, lęk, pocenie się i nudności. Leki przerywające dławicę piersiową (nitrogliceryna, Sorbonitu) są nieskuteczne przy bólu zawałowym.

Zapobieganie zawałowi serca i leczenie
Zapobieganie zawałowi serca w zasadzie nie różni od zapobiegania chorobie wieńcowej. Sprowadza się głównie do profilaktyki miażdżycy oraz wykrywania i skutecznego zwalczania czynników ryzyka choroby wieńcowej.
U osób chorych po zawale serca duże znaczenie ma tzw. prewencja wtórna, która ma na celu – przez odpowiednie postępowanie ogólne i leczenie farmakologiczne – złagodzenie dalszego przebiegu choroby oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia powtórnego zawału serca. U niektórych chorych z przebytym zawałem może być konieczne wykonanie koronarografii i ewentualne leczenie operacyjne.

Rehabilitacja pozawałowa
Rehabilitacja to całokształt postępowania usprawniającego, które ma na celu przywrócenie jak najlepszej sprawności fizycznej oraz psychicznej, ułatwiającej powrót chorego do normalnej (dostosowanej do jego możliwości) aktywności życiowej i zawodowej. W naszym kraju opracowano specjalny model kompleksowej rehabilitacji, który jest też stosowany w innych krajach. W wielu szpitalach istnieją specjalne grupy specjalistów zajmujących się różnymi aspektami rehabilitacji, które ściśle współpracują z lekarzami w procesie leczenia chorych po zawale serca.