Arytmia


Arytmia występująca również pod nazwa zaburzenia rytmu serca jest częstym objawem chorób układu krążenia, zdarza się również, że występuje tez u osób zdrowych.

Wszystkie odczuwalne zaburzenia rytmu serca powodują niepokój i zakłócają życie, jednakże nie wszystkie wymagają intensywnego leczenia i nie zawsze są one zagrożeniem życia.

Prawidłowy rytm serca nie jest idealnie miarowy i często podlega cyklicznym małym wahaniom między innymi związanym z rytmem oddechowym.

Objawy arytmii serca: duszność, chwilowe zawroty głowy, nierówne i silne przyśpieszenie lub zwolnienie bicia serca, omdlenia i zasłabnięcia.

Aby stwierdzić jakie schorzenia ma osoba cierpiąca na zaburzenia rytmu serca, nie wystarczy opis objawów, badanie tętna ani osłuchanie serca przez lekarza, konieczne jest wykonanie elektrokardiogramu w czasie trwania zaburzeń albo rejestracja całodobowa rytmu serca metodą Holtera.

Rozróżniamy następujące arytmie sercowe: komorowe zaburzenia rytmu, zespół wydłużonego QT, nadkomorowe zaburzenia rytmu, zespół Wolffa-Parkinsona-White’a, blok przedsionkowo – komorowy.